.local: Installera Chocolatey

  • Hitta kommandotolken i din Start-meny (den brukar finnas i mappen ’Windows systemet’) och högerklicka den. Välj sedan ’Mer’ -> ’Kör som administratör’.
  • Windows kommandotolk kommer öppnas.
  • I kommandotolken, klistra in följande text:
    @"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin" och tryck ’Enter’.
  • Kommandot kommer installera en mjukvara som heter Chocolatey på din dator.
  • info_outline

    Chocolatey är ett litet verktyg (s.k. ’package manager’) som hjälper dig att enkelt installera och avinstallera andra mjukvaror med hjälp av kommandotolken. Mer om Chocolatey kan du läsa här.

  • Stäng nu kommandotolken och öppna den igen på samma sätt som förut (’Kör som administratör’).

Kommentarer